TYTUŁ PROJEKTU: "FARMA FOTOWOLTAICZNA KROSNO"


 

Beneficjent: SPLAST Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „FARMA FOTOWOLTAICZNA „KROSNO””

Cel projektu: zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych (w generacji rozproszonej) na miejscu realizacji projektu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji

Wydatki kwalifikowane : 2 511 921,16 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 507 152,69 PLN

TYTUŁ PROJEKTU: „ ZAKUP URZADZEŃ TECHNICZNYCH W CELU POPRAWY WARUNKÓW BHP W FIRMIE SPLAST"

TYTUŁ PROJEKTU: „ ZAKUP URZADZEŃ TECHNICZNYCH W CELU POPRAWY WARUNKÓW BHP W FIRMIE SPLAST"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Wartość dofinansowania; 141 925,27 PLN

Efektem realizacji projektu jest obniżenie poziomu ryzyka związanego z pracą w hałasie, a zatem znaczne obniżenie poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach objętych projektem (z poziomu D-dużego na S-średni). Zredukowanie niepożądanych ryzyk będzie miało pozytywny wpływ na warunki pracy na stanowiskach objętych projektem a także w dłuższej perspektywie czasu poprawi zdolność do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników.

POIR.01.01.01-00-0760/18-00

SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych”.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji w oparciu o proces wtrysku detali z materiałów polimerowych (wytworzenie kompozytu wielowarstwowego) wzmacnianych za pomocą maty węglowej lub szklanej, a następnie ich lakierowanie lub zdobienie folią. Wszystkie etapy produkcji (wytworzenie wzmocnionego kompozytu, lakierowanie oraz nakładanie folii) będą realizowane w procesie wtrysku.

Realizacja projektu prowadzi do następujących korzyści z punktu widzenia procesu:

 • w jednym procesie zostanie połączony wtrysk wzmocnionego detalu (obtrysk maty materiałem polimerowym) oraz proces lakierowania lub proces nakładania folii,
 • zostaną wyeliminowane dodatkowe operacje (w tym: przygotowanie powierzchni po wtrysku, lakierowanie detalu w kabinie, eliminacja nakładania folii metodą hot-stampingu),
 • w przypadku wzmocnionych detali wielowarstwowych i lakierowanych nastąpi skrócenie czasu produkcji,
 • zmniejszenie liczby braków.

Z punktu widzenia produktu:

 • zwiększenie wytrzymałości,
 • odporność na zarysowanie.

Planowane efekty:

W ramach projektu w oparciu o opracowaną technologię zostaną wdrożone w szczególności detale przeznaczone dla branży motoryzacyjnej oraz AGD. Nowe detale z powodzeniem będą mogły zostać także wdrożone na potrzeby innych branż, w ramach których Wnioskodawca oferuje podzespoły np. meble, elektronika, urządzenia do utrzymywania czystości.

 • w przypadku branży motoryzacyjnej będą to np. obudowy silnika, konstrukcje drzwi, panele, elementy zderzaka, elementy deski rozdzielczej, wsporniki, wzmocnienia (drzwi, fotele),
 • w przypadku AGD: osłony, wsporniki, kuwety, pojemniki, obudowy,
 • w przypadku innych branż:
  • meble: wzmocnienia, blaty stołów,
  • branża elektryczna: obudowy urządzeń, opakowania,
  • branża urządzeń do utrzymywania czystości: wałki, pojemniki.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 16 276 049,03 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 968 593,80 zł

POIR.02.01.00-00-0047/15-00

Opis projektu:  Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w SPLAST sp. z o.o. sp.k.

 • cele projektu:

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W ramach projektu zostanie wybudowana powierzchnia przeznaczona do prowadzenia prac B+R, zostaną także nabyte urządzenia, aparatura laboratoryjna oraz oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

 • planowane efekty

Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja produkcji polegająca na poszerzeniu oferty Firmy o nowe innowacyjne produkty, opracowane w ramach działalności CBR, a także ulepszanie obecnych procesów produkcyjnych.

 • wartość projektu

35 886 234,00 PLN

 • wkład Funduszy Europejskich

11 385 480,00 PLN

 

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • beneficjent

SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • projekt nr

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • tytuł projektu

„Opracowanie nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych”.

 • okres realizacji

28.09.2018 r. – 29.11.2020 r.

 • źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie

 • cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności firmy SPLAST sp. z o.o. spółka komandytowa poprzez zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów w postaci pojemników typu S-BOXX. Projekt zakłada docelowo opracowanie i zespolenie technologii inteligentnego w pełni zautomatyzowanego procesu montażu pojemnika S- BOXX oraz opracowanie wzorca seryjnych pojemników S-BOXX.

 • planowane efekty

Wynikiem przeprowadzonego przez spółkę SPLAST przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych nowej technologii i nowych produktów. Przedmiotowa innowacja produktowa zostanie zaoferowana odbiorcom dzięki opracowaniu nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych. Przełomowe znaczenie w niniejszym projekcie będzie miało opracowanie nowych receptur mieszanek tworzywowych. Innowacyjny produkt będzie cechował się znacznie ulepszonymi parametrami w stosunku do tradycyjnie stosowanych. Wdrożenie powyższej innowacji produktowej unikatowej na skalę światową, wynikać będzie z wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowej technologii.

 • wartość projektu

8 942 179,93 PLN

 • dofinansowanie z UE

2 844 666,69 PLN

 • osoba do kontaktu

Edyta Kielar
SPLAST sp. z o.o.
ul. Lotników 13, 38 - 400 Krosno
tel.: +48 13 43 738 35
projekty.unijne@splast.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.